Sofort GmbH

Algemene Voorwaarden ter Registratie bij Sofort GmbH ("AV-Registratie")

§ 1 Geldigheid

De Algemene Voorwaarden ter Registratie bij de Sofort GmbH (hierna te noemen: "het bedrijf") gelden voor de algehele zakelijke relatie die bestaat tussen het bedrijf en de handelaar, de dienstverlener of de content-aanbieder (hierna te noemen: "aanbieder").

Na de registratie en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden ter Registratie ("AV-Registratie") krijgt de aanbieder toegang tot het klanten menu van het bedrijf. In het menu kan de aanbieder de afzonderlijke producten door het aanleggen van projecten activeren (product activeren) en tevens de nodige data verstrekken (met name de bankrelatie incl. BIC en IBAN code enz.).

Voor de afzonderlijke producten gelden, hetzij aanvullend of afwijkend van de AV- Registratie, de Algemene Voorwaarden voor specifieke producten (bijvoorbeeld Sofort-AV). Deze moeten bij de activering van het product geaccepteerd zijn. Mochten de A.V. voor een specifiek product bepalingen bevatten die afwijken van de AV - Registratie dan zijn de Algemene Voorwaarden voor een specifiek product bepalend.

§ 2 Veranderingen in de Algemene Voorwaarden (A.V.)

Het bedrijf heeft het recht wijzigingen of aanvulligen aan te brengen in de AV-Registratie en de A.V . van een specifiek product. Deze veranderingen worden bekend gemaakt door middel van een pop-up na het inloggen in het klanten menu en/of worden schriftelijk medegedeeld via het e-mail adres van de aanbieder. De aanbieder kan binnen een termijn van 6 weken, na ontvangst van bovengenoemde informatie, per e-mail, fax of brief bezwaar aantekenen. Mocht het bedrijf binnen genoemde termijn geen bezwaarschrift hebben ontvangen, dan accepteert de aanbieder de ingevoerde wijzigingen en/of aanvullingen stilzwijgend. Hier wordt nogmaals uitdrukkelijk op gewezen in de aankondiging. Mocht de aanbieder bezwaar aantekenen dan gelden de betreffende en onveranderde A.V. Het recht van beide partijen om de overeenkomst te beëindigen, met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn, blijft gehandhaafd.

§ 3 Kosten

 1. De registratie in het klanten menu van het bedrijf is gratis.
 2. De kosten voor een bepaald product worden pas in rekening gebracht als het eerste project vrijgegeven wordt – dus niet bij het activeren in het klantenmenu. De tarieven zijn in een aparte prijsovereenkomst opgenomen en kunnen worden ingezien bij het activeren van een product.

§ 4 Looptijd en opzegging van een overeenkomst

 1. Zolang er geen overeenkomst bestaat voor minimaal één van onze producten, kan de zakenrelatie tussen het bedrijf en de aanbieder te allen tijde opgezegd worden.
 2. Het activeren van een product betekent dat de aanbieder een bepaald product overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van het bedrijf via zijn internetwinkel wil aanbieden. Door het vrijschakelen van een product door het bedrijf treedt de overeenkomst voor dit bepaalde product in werking. Het bedrijf informeert de aanbieder per e-mail en/of door een mededeling in het klanten menu dat het product is vrij geschakeld. Het bedrijf heeft het recht de door de aanbieder verstrekte gegevens op juistheid te controleren en het vrijschakelen van een product te weigeren. Dit laatste kan gebeuren als op grond van een technische verbinding mocht blijken dat een bepaald product niet gekoppeld kan worden aan een bepaald winkelsysteem (bijv. bij het gebruik van een niet ondersteunend winkelsysteem), of als het betreffende product niet aan de gestelde criteria voldoet. Bovendien kunnen er andere belangrijke redenen zijn het bedrijf het recht verlenen zonder inachtneming van een opzegtermijn de overeenkomst te beëindigen.
 3. De looptijd van de overeenkomst voor de afzonderlijke producten is afhankelijk van de betreffende Algemene Voorwaarden voor een specifiek product. Bepalend voor het opzeggen van de zakelijke relatie tussen het bedrijf en de aanbieder is de opzegtermijn van het product dat ten tijde van de opzegging de langst lopende overeenkomst heeft. Niet betroffen is het recht de afzonderlijke producten volgens de A.V. voor een specifiek product op te zeggen.
 4. Het recht geen opzegtermijn in acht te nemen blijft onaangetast. Het bedrijf heeft met name het recht de overeenkomst direct te beëindigen indien: (a) om technische of juridische redenen het inzetten van een product onmogelijk is/wordt in één land of meerdere landen; (b) de eindklanten veelvuldig klachten indienen over de aanbieder; (c) de aanbieder zich bezig houdt met criminele & illegale activiteiten of extremistische inhoud op zijn website aanbiedt; (d) een registratie alleen door middel van een markt analyse plaats vindt; (e) het bedrijf door de samenwerking moet vrezen voor haar goede naam; (f) de aanbieder faillissement heeft aangevraagd of andere financiële moeilijkheden heeft waardoor de consument eventueel gedupeerd kan worden.
  Afgezien van andere gronden die tot directe beëindiging van de overeenkomst kunnen leiden, heeft het bedrijf tevens het recht bepaalde producten te deactiveren die nodig zijn voor gebruik in de internetwinkel van de aanbieder. Dit is met name van toepassing voor een periode waarin de aanbieder de mogelijkheid krijgt stelling te nemen en opheldering te geven met betrekking tot een geschil tussen partijen.

§ 5 Verantwoordelijkheid

Voor schade die ontstaat door schending van leven, lichaam of gezondheid is het bedrijf verantwoordelijk volgens de wettelijke bepalingen. Voor overige schade –onder voorbehoud van paragraaf 3- is het bedrijf alleen aansprakelijk indien er sprake is van moedwil of grove nalatigheid. Voor schade veroorzaakt door nalatigheid, die terug te voeren is naar een essentiële verplichting in de overeenkomst, is het bedrijf ook verantwoordelijk echter beperkt tot het tijdstip van schending van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende en te verwachten schade. Essentiële verplichtingen in de overeenkomst zijn die bepalingen, die de contractuele rechtspositie van de partijen beschermen, die het doel, de inhoud en de reglementaire uitvoering van de overeenkomst waarborgen en waarop de aanbieder zijn vertrouwen kan baseren. De verantwoordelijkheid volgens de wettelijke verantwoording voor het product blijft gehandhaafd en is niet onderhavig aan de voorgaande bepalingen.

§ 6 Marketing van het bedrijf en noemen van aanbieder

De aanbieder gaat ermee akkoord, dat het bedrijf de aanbieder vanaf het moment dat de overeenkomst gesloten wordt als referentieklant in de volgende media mag noemen: website www.sofort.com, PowerPoint-presentaties, productfolders en presentatiewanden en -stands, banners, roll-ups, en displays op beurzen, tentoonstellingen en conferenties. Met betrekking tot concrete producten mag de aanbieder alleen genoemd worden, wanneer hij voor het betreffende product ook een project heeft aangemaakt.

§ 7 Overig

 1. Wijzigingen en/of aanpassingen in deze overeenkomst behoeven een schriftelijke bevestiging (e-mail, fax, brief). Het moet duidelijk aangegeven worden dat het hier een wijziging en/of aanpassing betreft in deze overeenkomst. Dit geldt ook met betrekking tot het ongeldig verklaren van deze schriftelijke vorm clausule.
 2. Mocht een bepaling in deze overeenkomst en/of wijzigingen respectievelijk aanpassingen ongeldig zijn of worden, zo blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Een onbruikbare bepaling wordt vervangen door een bruikbare welke het dichst komt bij het economisch bruikbare. Hetzelfde is van toepassing ingeval van een omissie in deze overeenkomst.
 3. Indien tussen de partijen een individuele- en schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, die afwijkt van de Algemene Voorwaarden van het bedrijf, dan is het eerst genoemde bepalend.
 4. Voor beide partijen is de plaats voor nakoming München.
 5. Het toegewezen rechtsgebied is uitsluitend München, tenzij dwingend recht anders bepaalt of is overeengekomen.
 6. Voor deze overeenkomst is het recht van de Duitse Bondsrepubliek van toepassing.

 

Uitgave 1.3nl, maart 2016